۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

ترانه سرزمين آلمان

مگر در دوران تيره هم
آواز مي‌خوانند؟
بله، در آن زمان هم آواز مي‌خوانند:
آوازِ دوران تيره

آنان دوباره از دوران عظمت سخن مي‌گويند
--------------------(آنّا، گريه نكن)
بقال پاي حسابمون مي‌نويسه.

آنان دوباره از افتخار سخن مي‌گويند
--------------------(آنّا، گريه نكن)
ديگه هيچي تو كمد نيست كه بيارم.

آنان دوباره از پيروزي سخن مي‌گويند
--------------------(آنّا، گريه نكن)
هر چي باشه منو نميتونن بگيرن.

سپاهيان به حركت درمي‌آيند.
--------------------(آنّا، گريه نكن)
موقع برگشتنم
زير پرچم‌هاي ديگه برمي‌گردم.

براي امير يعقوبعلي، كه امروز دو هفته مي‌شود كه در زندان است، و فكر كنم اين شعر را دوست داشته باشد.

[از كتابِ برشت، برشت شاعر، مجموعه شعرهاي برتولت برشت، ترجمه علي عبداللهي، صص 78-79]

هیچ نظری موجود نیست: