۱۸ تیر ۱۳۸۷

هجده تير بود امروز

اين چيزي نيست كه آدم يادش برود. حتي اگر ديگرجايي ننويسد
امروز 9 سال از 18 تير 87 گذشت
اين تابستان هم، تابستان 67 بيست ساله مي‌شود؛ تابستاني كه هنوز كه هنوز است تمام نشده است