۳ اردیبهشت ۱۳۸۵

«پوپوليسم اقتصادي»
مراد فرهادپوردرباره طرح كاهش نرخ بهره بانكي:
...اساسى ترين نكته در اين طرح پوپوليستى كه گويا قرار است سهم مناطق محروم را از توسعه و درآمدهاى نفتى ميان آنها تقسيم كند مى تواند به شكلى اصولى از طريق پيگيرى سياست تمركززدايى اقتصادى تحقق يابد. مردمان اين مناطق مى توانند از طريق نمايندگان محلى خود درباره سهم بحق خود و چگونگى خرج كردن آن در بودجه تصميم گيرى كنند. در اين صورت چرا اين مردم بايد همچون خيل گدايان به دنبال ماشين بدوند و از شدت بيم و اميد بيهوش شوند؟چرا آنها بايد حق خود را به عنوان هديه و پاداش از دست ديگرى دريافت كنند؟
مقاله فرهادپور را در شرق امروز بخوانيد.

هیچ نظری موجود نیست: