۱۵ اسفند ۱۳۸۴

ياد بگيريد!

بانوي گرگاني مزرعه خود را وقف فناوري هسته اي كرد

گرگان- خبرنگار كيهان:بانوي گرگاني يك قطعه زمين كشاورزي به مساحت يك هكتار، با حق استفاده از چاه آب و سهم آب از سد را براي كمك به انجام تحقيقات علمي و فناوري و «انرژي هسته اي صلح آميز» وقف كرد. به گزارش روابط عمومي سازمان اوقاف و امور خيريه «ثريا مقصودلو»، تمامي ششدانگ يك قطعه زمين كشاورزي به مساحت10000 مترمربع معادل يك هكتار با حق استفاده از چاه آب و سهم آب از سد مربوطه واقع در منطقه سرخنكلاته گرگان را جهت كمك به انجام تحقيقات علمي و فناوري ازجمله «انرژي هسته اي صلح آميز» وقف كرد.

اين واقف 55ساله توليت موقوفه را مادام الحيات به عهده خود و سپس به اولاد ذكور خود نسل به نسل قرار داده است.وي كه ساكن شهر گرگان است در متن وقفنامه قيد كرده است كه عوايد حاصل از اين موقوفه بايد برابر صلاحديد متولي هرزمان و مراجع ذيصلاح با نظارت قانوني سازمان اوقاف و امور خيريه در موارد يادشده هزينه شود.

...ما كجاييم در اين بحر تماشا تو كجا؟

هیچ نظری موجود نیست: