۱۸ آبان ۱۳۸۸

خبرهاي ميهن تلخ

سرمقاله ديروز آفتاب يزد را خوانده بوديد؟ بخوانيد.

از قرار حكم اعدام احسان فتاحيان كه قرار است چهارشنبه اجرا شود، خبر داريد؟ حكمي كه در تجديد نظر برايش صادر شده؛ تجديد نظر درباره حكم ده سال حبس، تبديل به جكم اعدام شده است.
سازمان حقوق بشر كردستان از رييس قوه قضاييه درخواست توقف اجراي حكم را كرده است.

هیچ نظری موجود نیست: