۱۵ آبان ۱۳۸۸

استخوان

كارد، تا به استخوان برسد كند شده است.

هیچ نظری موجود نیست: