۲۳ دی ۱۳۸۸

به ياد زلف نگون‌سارِ شاهدان چمن

به‌یاد زلف نگونسار شاهدان چمن
ببین در آینه جویبار گریه بید
...
به‌دور ما که همه خون دل به ساغرهاست
زچشم ساقی غمگین که بوسه خواهد چید، (سايه)
- زچشم ساقی غمگین که بوسه خواهد چید؟
- ز چشم ساقي غمگين، تو بوسه خواهي چيد! ايمان داشته باش!هیچ نظری موجود نیست: